Klachtenprocedure 

Is een van onze kennisactiviteiten anders gelopen dan gewenst, dan horen we graag van u! Graag vragen we u om uw bevindingen te bespreken met een vertegenwoordiger van Buro Wisselstroom. Hij of zij zal proberen de klacht direct op te lossen. Is het bespreken van uw bevindingen met een medewerker niet mogelijk is of dit niet naar tevredenheid verlopen? Dan vragen we u gebruik te maken van onderstaande klachtenprocedure.

 1. De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij Sanne van der Hagen (sanne@burowisselstroom.nl) of Wouter Wolters (wouter@burowisselstroom.nl) van Buro Wisselstroom. De klacht kan zowel betrekking hebben op geleverde diensten door Buro Wisselstroom als op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van Buro Wisselstroom werkzaamheden hebben verricht.
 2. De klager ontvangt van Buro Wisselstroom een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Hierin zijn opgenomen de datum van de klacht en een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
 3. De klacht wordt niet in behandeling genomen wanneer deze gaat over een geleverde dienst, gedraging en/of uitlating die langer dan vier weken voor de indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 4. Buro Wisselstroom stelt de klager binnen vier weken schriftelijk op de hoogte wanneer de klacht niet in behandeling wordt genomen.
 5. De behandeling van de klacht geschiedt in eerste instantie door Wouter Wolters. Hij zal de klacht bekijken en binnen 3 weken schriftelijk reageren. Om dit proces zorgvuldig te kunnen doorlopen, geldt in de tussentijd radiostilte tussen de klager en Buro Wisselstroom.
 6. Wanneer de klager en Wouter Wolters er niet uitkomen, wordt de klacht doorgestuurd aan een onafhankelijke derde, te weten Myriam Limper (myriamlimper@gmail.com).
 7. De inhoud van de klacht wordt door alle partijen vertrouwelijk behandeld en er wordt daarom niet in het openbaar (zijnde live en/of op social media) over gecommuniceerd.
 8. Zowel de klager als de persoon op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt hiervan een schriftelijk verslag opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als aan de persoon waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.
 9. De klacht wordt door Myriam Limper binnen een periode van zes weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen vier weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht.
 10. Het oordeel van Myriam Limper is bindend voor zowel de klager als voor Buro Wisselstroom.
 11. Buro Wisselstroom stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.
 12. Buro Wisselstroom draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, en van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Informatie over de aard van de klacht bewaren we. Vier weken na afhandeling van de klacht, zullen de persoonsgegevens behorend bij de ingediende klacht verwijderd worden in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Eens van gedachten wisselen?

Genoeg gelezen en geïnteresseerd in wie we zijn?
Wij zien er naar uit u te ontmoeten.

Kom eens op de koffie!